Điều khoản sử dụng

 Điều 1 Về thỏa thuận này

ác Điều khoản Sử dụng này (sau đây gọi là “Thỏa thuận này “) áp dụng cho mọi hành vi khi sử dụng hệ thống này được cung cấp bởi Sijidas GK (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”).

Thỏa thuận này quy định các điều khoản sử dụng hệ thống này. Những người sử dụng hệ thống này (sau đây gọi là “người sử dụng “) sẽ sử dụng hệ thống này theo thỏa thuận này.

Bằng cách sử dụng hệ thống này theo bất kỳ cách nào, người sử dụng  được coi là đã đồng ý với tất cả các nội dung của thỏa thuận này.

Công ty chúng tôi quy định các điều khoản sử dụng hệ thống này trong thỏa thuận này và các điều khoản sử dụng khác.

Nếu có những quy định  trong thỏa thuận này không được áp dụng cho người sử dụng  tại thời điểm hiện tại, thì chúng sẽ được áp dụng kể từ thời điểm có thể áp dụng trong tương lai do những thay đổi hoàn cảnh.

Điều 2 Định nghĩa

Định nghĩa các thuật ngữ  được sử dụng trong thỏa thuận này theo như dưới đây .

(1) Hệ thống này: Là  hệ thống truyền thông dành cho các công ty cung cấp cho các thành viêntuyển dụng  các chức năng như thông tin cá nhân của các thành viên tìm kiếm việc làm thông qua trang web có tên “Phương pháp tiếp cận” do Công ty chúng tôi vận hành.

(2) Phương pháp tiếp cận: Là hệ  thống truyền thông dành cho các thành viên tuyển dụng cung cấp các chức năng như cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên  tìm kiếm việc làmthông qua trang web do Công ty chúng tôi vận hành.

③ Thành viên tiếp cận: Thành viên tuyển dụng và thành viên tìm kiếm việc làm đã đăng ký là thành viên của “Phương pháp tiếp cận”. Các thành viên tiếp cận có thể sử dụng trang web thông qua phương pháp  tiếp cận.

④ Người sử dụng: Là  thành viên tiếp cận sử dụng trang web thông qua phương pháp  tiếp cận.

⑤ Thành viên tuyển dụng: Là công ty tuyển dụng và người đại điện của công ty đó  đã đăng ký làm thành viên của “Phương pháp tiếp cận”.

⑥ Thành viên tìm kiếm việc làm : Là  người tìm kiếm việc làm đã đăng ký làm thành viên của “Phương pháp Tiếp cận”.

⑦ Thông tin cá nhân: Là thông tin mà thành viên tìm kiếm việc làm đã đăng ký thông tin của chính mình và các thông tin khác trên hệ thống này theo phương thức đăng tải do Công ty chúng tôi quy định.

⑧ Thông tin cá nhân: Là thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin khác được công khai cho công ty chúng tôi hoặc các thành viên tuyển dụng đã được đăng bởi các thành viên tìm kiếm việc làm thông qua hệ thông này.

⑨ Lịch sử sử dụng: Là thông tin về tình  trạng iên lạc  giữa thành viên  tìm kiếm việc và thành viên tuyển dụng trên hệ thống này và các thông tin khác như lịch sử sử dụng hệ thống này của người sử dụng.

⑩ Các điều khoản sử dụng khácv: Ngoài các điều khoản này, công ty chúng tôi còn quy định các điều khoảnliên quan đến việc sử dụng hệ thống này của người sử dụng.

Điều 3đăng ký thành viên

Những người muốn trở thành thành viên tiếp cận sẽ tiến hành  đăng ký thành viên theo phương pháp do Công ty chúng tôi quy định.

Những người đã đăng ký làm thành viên (sau đây gọi là “người đăng ký”) sẽ trở thành thành viên tiếp cận tại thời điểm  Công ty chúng tôi chấp nhậnđăng ký sử dụng sau khi đồng ý với các nội dung của thỏa thuận này.

Người sử dụng có thể chỉnh sửa ngay lập tức trên hệ thông này trong trường hợp có sự thay đổi trong nội dung thông tin khi đăng ký thành viên. .

Điều 4 Không chấpnhận  đăng ký thành viên

Công ty chúng tôi có thể không chấp nhận đơn đăng ký sử dụng của người đăng ký theo quyết định của Công ty chúng tôi nếu tương ứng với  bất kỳ mục nào sau đây.

Khi người đăng ký không đáp ứng các tiêu chí thành viên được Công ty hiển thị theo cách mà người đăng ký có thể nhận ra trên hệ thống này.

Trường hợp  người đăng ký không đáp ứng các tiêu chí thành viên được hiển thi bằng phương pháp mà công ty chúng tôi có thể xác nhận với người đăng ký trên hệ thông này.

Trường hợp người đăng ký đã thực hiện đăng ký sử dụng mà không tuân theo phương pháp được quy định trong mục 1 của điều khoản trước đó.

Trường hợp  ngườiđăng ký là người đã bị xử lý hủy đăng ký bắt buộc vì lý do đã vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác trong quá khứ.

Trường hợp người đăng ký là thành viên của lực lượng chống đối xã hội hoặc người có liên quan đến lực lượng đó.

Ngoài ra, trường hợp công ty  chúng tôi đánh giá là không phù hợp.

Điều 5 Hủy đăng ký thành viênTrườnghợp  người sử dụng  muốn hủy bỏ đăng ký thành viên tiếp cận, thì người sử dụng  sẽ  yêu cầu hủy bỏ đăng ký với Công ty chúng tôi theo phương thức quy định của công ty chúng tôi. .

Công ty chúng tôi, trong trường hợp người sủ dụng thực hiện bất kỳ hành vi nào được liệt kê trong các mục sau đây, theo đánh giá của chúng tôi có thể buộc người sử dụng phải hủy đăng ký và từ chối sử dụng hệ thống này. .

(1) Trường hợp rõ ràng là đã thực hiện đăng ký sử dụng mà không tuân theo phương thức được quy didngj trong Điều 3 khoản 1.

⑵ Trường hợp  bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác.(4) Trường hợp  bạn không đăng nhập vào hệ thống này dù đã hơn trên 1 năm trôi quakể từ khi bạn đăng kýthành viên.

(5) Trường hợp bị hủy  đăng ký một cách cưỡng chếtrong quá khứ

(6) Ngoài ra, trường hợp công ty chúng tôi đánh giá là không phù hợp.

Điều 6 người sử dụng Có tài khoản thành viên

Mỗi người sử dụng  sẽ có một tài khoản thành viên. Một người không thể có nhiều tài khoản thành viên và nhiều người không thể cùng sở hữu  một tài khoản thành viên.

Trong bất kỳ trường hợp nào, người sử dụng  không được chuyển nhượng hoặc cho bên thứ ba mượn tài khoản thành viên.

Các quy định tại điều 1 và điều 2 của điều khoản này sẽ không áp dụng cho những quy định mà Công ty chúng tôi phê duyệt riêng. .

Điều 7 Phí sử dụng

Đăng ký thành viên và sử dụng các chức năng của hệ thống trong phạm vi hệ thống trong phạm vi  Công ty chúng tôi quy định trong hệ thống này  là miễn phí.

Các thành viên tuyển dụng sẽ được miễn phí đăng ký các yêu cầu tuyển dụng và sử dụng các chức năngcủa hệ thống này trong phạm vi quy định của Công ty chúng tôi.

Điều 8 Quản lý mật khẩu, v.v.

Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiêm quản lý mật khẩu, ID thành viên, địa chỉ e-mail đã đăng ký, v.v.(sau đây được gọi chung là “Mật khẩu” ). Khi công ty chúng tôi cung cấp hoặc yêu cầu người sử dụng thiết lập liên quan đến hệ thống này.

Khi có tư cách thành viên, người sử dụng  không đượcphép cho bên thứ ba sử dụng như làcho mượn, chuyển nhượng, mua bán, cầm cố các mật khẩu v.v.cho mục đích sử dụng hệ thống này.

Người sử dụng  sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra do việc quản lý mật khẩu không đầy đủ, sử dụng sai , sử dụng bởi bên thứ ba, v.v. và Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào.

Trong trường hợp bị bên thứ ba biết mật khẩu hoặc có khả năng bên thứ ba sẽ sử dụng mật khẩu đó thì người sử dụng phải thông báo cho Công ty chúng tôi ngày lập tức và tuân theo sự hướng dẫn của Công ty chúng tôi nếu có.

Điều 9 Đăng ký thông tin cá nhân

Các thành viên  tìm kiếm việc làm sẽ  đăng thông tin cá nhân bằng cách sử dụng hệ thống này dựa trên trên trách nhiệm của bản thân và phán đoántrong phạm vi các tiêu chuẩn đăng tải do Công ty chúng tôi quy định .

Thành viên tìm kiếm việc làm không được đăng thông tin cá nhân của mình  hoặc của người khác ( chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, v.v.) trong thông tin cá nhân của họ và nếu thông tin cá nhân có chứa thông tin cá nhân,Công ty chúng tôi sẽ che giấu phần thông tin cá nhân của họ khi công khai nó..

Khi người sử dụng  đăng thông tin cá nhân, Công ty chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung thông tin cá nhân có đáp ứng với các tiêu chuẩn đăng tải do Công ty chúng tôi đặt ra hay không và chỉ khi đáp ứng các tiêu chuẩn đăng tải thì mới có thể xem được thông tin của các thành viên tìm kiếm việc làm.. Khi có sự thay đổi trong nội dụng thông tin cá nhân, Công ty chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa ngay lập tức..

Công ty chúng tôi có quyền tự xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, thay đổi phạm vi công khai của thông tin cá nhân hoặc không thể xem được (không công khai), hoặc xóa, thay đổi tất cả hoặc một phần thông tin đăng kỳ mà không cần thông báo trước trong trường hợp thông tin cá nhân vi phạm tiêu chuẩn đăng ký hoặc vi phạm sự thật..

Các thành viên  tuyển dụng đồng ý trước rằng Công ty chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống này trong phạm vi cần thiết cho việc quản lý và vận hành hệ thống này nếu đăng các yêu cầu tuyển dụng trông qua trang web “Phương pháp tiếp cận”.

Điều 10 Đảm bảo

Thành viên tìm kiếm việc làm đăng tải thông tin cá nhân sẽ đảm bảo với Công ty chúng tôi về tính trung thực,chính xác của thông tin và thông tin đó không vi phạm quyền của bên thứ ba. Trong trường hợpcó bất kỳ tranh chấp nào phát sinh với bên thứ ba, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề với chi phí và trách nhiệm của người sử dụng và sẽ không gây ra bất kỳ bất tiện hoặc thiệt hại nào cho Công ty chúng tôi.

Điều 11 Cấp quyền liên quan đến hệ thống này

1. Quyền đối với người sử dụng  của Công ty chúng tôi

(1) Công ty chúng tôi sẽ cho phép người dùng sử dụng hệ thống này trong phạm vi do Công ty chúng tôi đã quy định .

(2) Công ty chúng tôi sở hữu các quyền liên quan đến  tất cả các nội dung được cung cấp bởi  Công ty chúng tôi trong hệ thống này, và Công ty chúng tôi sẽ không cho phép người dùng thực hieejmn hoặc sử dụng cácbằng sáng chế, các quyền mô hình tiện ích, các quyền thiết kế, các quyền nhãn hiệu, các bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà công ty sỏ hữu (sau đây được gọi đơn giản là “quyền sở hữu trí tuệ, v.v.”).

(3) Người dùng không được sao chép, truyền, chuyển nhượng, cho mượn, dịch, điều chỉnh hoặc sử dụng bất kỳ nội dung của hệ thống này bằng bất kỳ phương pháp nào.

(4) Công ty chúng tôi sẽ ký một hợp đồng riêng nếu cấp quyền cấp phép tái sử dụng lại hệ thống này cho người sử dụng..

(5) Việc sử dụng hệ thống này mà Công ty chúng tôi cấp phép đối với  người sử dụng  là không độc quyền.

(6) Không liên quan đến điều mục trước, trong trường hợp người sử dụng  bị mất tư cách sử dụng  bất kể việc hủy đăng ký hay các lý do khác, quyền sử dụng hệ thống này mà Công ty chúng tôi đã cấp cho người sử dụng  sẽ bị hủy bỏ.

(7) Công ty chúng tôi có thể thay đổi thời hạn hiệu lực của quyền sử dụng hệ thống này đã cấp phép cho người sử dụng bất kỳ lúc nào.

(8) Công ty chúng tôi, trong trường hợpngười sử dụng mất tư cách sử dụng bất kể lý do nào khác, chẳng hạn như việc hủy bỏ đăng ký,quyền sử dụng hệ thống này sẽ bị chấm dứt và tất cả lợi ích liên quan đến hệ thống này sẽ bị hủy bỏ, ngoại trừ khi công ty chúng tôi xử lý riêng.

2. Sự cho phép của người sử dụng đối với công ty của chúng tôi, v.v.

(1) Bản quyền thông tin cá nhân thuộc về thành viên tìm kiếm việc là đã tạo ra.

(2) Công ty chúng tôi có thể sử dụng hoặc cấp phépthông tin cá nhân của người sử dụng trong phạm vi cần thiết để vận hành và cung cấp một cách thông suốt hệ thống này, quảng cáo hệ thống này, quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba thực hiện liên quan đến hệ thống này, xây dựng, cải tiến, bảo trì, nâng cao  dịch vụ của hệ thống này, v.v. Khi sử dụng thông tin như thông tin cá nhân, thì có thể lược bỏ một phần thông tin hoặc hiển thị tên..

(3) Công ty chúng tôicó thể thông báo cho người sửu dụng  về các chức năng của hệ thống mới, phân phối quảng cáo, phân phối bản tin e-mail, liên hệ với văn phòng liên quan đến việc vận hành  hệ thống này và cung cấp các thông tin khác.

(4) Bất kể các điều khoản trước , nếu người sủ dụng  thông báo trước hoặc sau đó bằng phương pháp xác định của công ty chúng tôi rằng họ không muốn cung cấp thông tin, công ty chúng tôi sẽ không cung cấpthông tin, ngoại trừ trường hợp cần thiết để cung cấp cho hệ thống này.Ngoài ra, bất kể người sử dụng yêu cầu cung cấp thông tin, Công ty chúng tôi có thể xóađịa chỉ e-mail  mà người sử dụng đã đăng ký từ điạ chỉ e-mail của họ khi công ty chúng tôi nhận được một số thông báo lỗi nhất định mặc dù chúng tôi đã gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mà người sử dụng đã đăng ký hoặc khi có khiếu nại từ bên thứ ba.

(5) Công ty chúng tôi sẽ tạo ra các con số, dữ liệu thống kê theo định dạng mà cá nhân người sử dụng không thể xác nhận được từ thông tin cá nhân và có thể sử dụng các dữ liệu thống kê đó mà không có bất kỳ hạn chế nào (đề xuất cho các thành viên tuyển dụng, điều tra thị trường).

Điều 12 Thực hiện phiếu điều tra v.v.

Công ty chúng tôi thực hiện các cuộc khảo sát liên quan đến hệ thống này và việc sử dụng của nó khi người sử dụng  là thành viên tiếp cận hoặc sau khi người sử dụng  không còn là thành viên tiếp cận nữa.

Trong trường hợp đặt ra ở  đoạn trên, người sử dụng  sẽ  cung cấp thông tin và ý kiến, v.v. dựa trên trách nhiệm của mình và sẽ  đảm bảo tính trung thực và tính chính xác cho công ty chúng tôi đối với nhữngthông tin và ý kiến mà họ cung cấp.

Công ty chúng tôi có thể tự do sử dụng hoặc cấp phép cho các kết quả của phiếu điều tra trong đoạn trên mà không cần sự đồng ý trước của người sử dụng .

Điều 13 Các hạng mục  cấm người sử dụng

Người sử dụng  không được thực hiện bất kỳ  hành vi nào sau đây liên quan đến việc cung cấp hệ thống này. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Công ty chúng tôi do những hành vi đó gây ra và Công ty chúng tôi có thể thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý, dân sự và hình sự.

Các hạng mục bị cấm liên quan đếnthông tin cá nhân và các  đăng tải.

A. Đăng thông tin cá nhân về nôi dung khó xác nhận sự thật về việc có đúng hay không hoặc nội dung giả.

B. Đăng thông tin cá nhân trái ngược hoặc có khả năng gây ra trật tự công cộng và đạo đức

C.Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ đăng thông tin cá nhân mà công tychúng tôi cho là không phù hợp

Các hạng mục bị cấm phổ biến khác.

A. Hành động chuyển tiếp một e-mail có chứa nội dung thông tin từ một thành viên tuyển dụng đến một người khác.

B. Ngoài mục trước, hành vi tiết lộ cho người khác những thông tin như thông tin tuyển dụng dành cho bản thân mà đã được biết đến  thông qua hệ thống này hoặc thông qua các thành viêntuyển dụng .

C. Các hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bản quyền, quyền hình ảnh  hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty chúng tôi hoặc của những người khác

D. Các hành vi xâm phạm hoặc có khả năng xâm phạm đến tài sản, quyền riêng tư hoặc quyền hình ảnh  của Công ty chúng tôi hoặc những người khác

E. Các hành vi phân biệt đối xử không công bằng hoặc vu khống công ty chúng tôi hoặc những người khácthúc đẩy sự phân biệt đối xử không công bằng đối với người khác hoặc làm tổn hại danh dự hoặc uy tín của họ.

F. Các hành vi sử dụng hệ thống này bằng cách giả làm người khác không phải là chính bạn, giả làm người không có quyền đại diện hoặc cơ quan, hoặc giả vờ có mối quan hệ ràng buộc hoặc hợp tác với một người hoặc tổ chức khác.

G. Các hành vi mà Công ty chúng tôi đánh giá là trái ngược hoặc có thể vi phạm luật pháp, trật tự công cộng và đạo đức, hoặc những thỏa thuận này.

H. Các hành vi mà Công ty chúng tôi đánh giá là vi phạm hoặc có khẳ năng vi phạm các quyền lợi của Công ty chúng tôi hoặc những người khác

I. Các hành vi sử dụng với mục đích chủ yếu là giao cấu với người khác giới xa lạ, hành vi khiêu dâm hay gặp gỡ người khác, v.v.

J. .Các hành vi cản trở  vào hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi

K. Các hành vi gây tổn hại đến uy tín của công ty chúng tôi và hệ thống này.

L. Hành động sao chép, bán, xuất bản hoặc sử dụng thông tin thu được thông qua hệ thống này ngoài phạm vi sử dụng cá nhân.

M. Hành động truy cập hoặc cố gắng truy cập vào hệ thốngxác thực và an ninh của người sử dụng, thông tin không công khai hoặc tài khoản của hệ thống này mà không có sự cho phép chính đáng.

N. Các hành vi gây  gánh nặng cho máy chủ của công ty chúng tôi hoặc của những người khác, hoặc các hành vi can thiệp hoặc gây hư hỏng cho hoạt động của hệ thống hoặc hệ thống mạng này, hoặc các hành vi có thể gây ra những vấn đề đó.

O. các hành vi khác bị cấm bởi Công ty chúng tôi.

Điều 14 Bồi thường Thiệt hại

Trong trường hợp  người sử dụng vi phạm điều khoản  này và gây ra thiệt hại cho Công ty chúng tôi, người sử dụngsẽ phải chịu trách nhiệm bồi thườngthiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp cho công ty chúng tôi.

Khi sử dụng hệ thống này hoặc thông tin do hệ thống này thu được, người dùng phải tuân thủ hệ thống các quy định tại quốc gia hoặc khu vực sử dụng hệ thống này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ phạm vi nào. của người dùng. ..

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chấp nhận hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh do giao tiếp của người dùng hoặc hoạt động, trao đổi giữa người tìm kiếm hoặc thành viên tuyển dụng, hoặc giao dịch. Trong trường hợp không chắc chắn có sự chấp nhận giữa các thành viên tìm kiếm công việc và thành viên tìm kiếm công việc, nó sẽ được giải quyết giữa những người dùng có liên quan.

Người sử dụng đồng ý trước rằng Công ty có thể thêm hoặc thay đổi các chức năng của hệ thống này theo ý muốn, và công việc cung cấp hệ thống này có thể bị gián đoạn hoặc kết nối với những trường hợp không thể tránh khỏi.

Nếu chúng tôi xác định rằng có lý do hợp lý để tin rằng một phạm vi hoạt động hoặc có thể vi phạm thỏa thuận hoặc các tài khoản sử dụng khác, vv, thì việc đăng ký bắt buộc của người dùng đã thực hiện. vi đó, chúng tôi có thể hủy bỏ tất cả hoặc một phần thông tin như sơ yếu lý lịch, thay đổi phạm vi tiết lộ, vv, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do nó gây ra .

Ngay cả khi chúng tôi thực hiện công việc nhập thông tin như lý lịch thay mặt chúng tôi, tôi gửi email từ người dùng, yêu cầu bằng miệng, vv, trách nhiệm của chúng tôi, tôi sẽ gửi email do cố ý hoặc đánh thô sơ . Chỉ giới hạn trong đầu nội dung trường hợp khác với nội dung yêu cầu bằng miệng.

Quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo rút thăm trúng thưởng) và giao dịch với nhà quảng cáo (bao gồm cả việc tham gia vào các chương trình khuyến mại như rút thăm trúng thưởng) trên hệ thống này là trách nhiệm của người dùng và nhà quảng cáo và sản phẩm, v.v. Bạn và nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thanh toán, hợp đồng điều khoản, lãnh đạo và trách nhiệm bảo đảm tài sản. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do các giao dịch được thực hiện bởi các quảng cáo được đăng ký trong hệ thống này và các thiệt hại làm chính các quảng cáo gây ra.

Điều 15 miễn trách nhiệm

Người sử dụng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việcsử dụng hệ thống này và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động và hậu quả nào được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống này. Tuy nhiên, điều này không áp dụng khi người sử dụng  bị thiệt hại do các nguyên nhân do chúng tôi gây ra.

Công ty chúng tôi không đảm bảo tính hợp pháp, tính đạo đức, độ tin cậy hay  tính chính xác về những  thông tin mà người sủ dụng đã biết được thông qua hệ thống này và những lời nói, hành động  của các thành viên tuyển dụng. Người sử dụng phải hiểuđiều này và sử dụng hệ thống này với trách nhiệm của mình..

Công ty Chúng tôi không thực hiện”giới thiệu  việc làm” được quy định trong Luật An ninh Việc làm trong hệ thống này.

Công ty chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động môi giới nào nhưhợp đồng lao động cá nhân liên quan đếnthông tin tuyển dụng của các thành viên tuyển dụng, hoặc trong bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong  hợp đồng.

Công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung của hệ thống này sẽ không có sự không chính xác về mặtkỹ thuật, lỗi đánh máy hay các khiếm khuyết và hư hỏng.

Các trang web bên ngoài được liên kết từ các thông tin được cung cấp bởi hệ thống này không được quản lý và vận hành bởiCông ty chúng tôivà Công ty chúng tôi sẽ khôngchịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đếntính hợp pháp, tính đạo đức, độ tin cậy, độ chính xác, các thay đổi, cập nhậttrang của nội dung đó.Ngoài ra, sự thật là mộttrang web bên ngoài liên kết từ các thông tin được cung cấp bởi hệ thống này không ngụ ý rằng có bất kỳ mối quan hệ thương mại nào giữa Công ty chúng tôi và trang web bên ngoài.

Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng hệ thống nàygiữa thành viên tìm kiếm việc làm, các thành viên tuyển dụng và cácbên thứ ba nào khác.Trừ khi có một lý do liên quan đến công ty chúng tôi và đồng ý rằng công tychúng tôisẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại phát sinhhoặc liên quan đến những vấn đề sau đây.

(1) Người dùng đã sử dụng hoặc không thể sử dụng hệ thống này.

(2) Người sử dụng phải trả chi phí khi thực hiện giao dịch thông qua hệ thống này, nhận  thông tin hoặc thay thế các dịch vụ.

(3) Người sử dụng gửi đi (truyền tin) hoặc truy  cập trái phép vào dữ liệu hoặc thực hiện sửa đổi trái phép.

(4) Phát ngôn , gửi đi  (truyền tin) và hành vi của bên thứ ba trong hệ thống này

(5) Các vấn đề khác liên quan đến hệ thông này và cung cấp thông tin từ công tychúng tôi

Trách nhiệm liên quan đến các thông tin như sơ yếu lý lịch của thành viên tìm kiếm việc làm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính đạo đức, độ tin cậy, tính chính xác và các ván đề liên quan đếnnội dung của các thông tin như sơ yếu lý lịch cá nhân do người tìm kiếm việc làm đã đăng tải.

Nếu người sử dụnglàm tổn hại đến danh dự của người khác, xâm phạm quyền riêng tư, tiết lộ thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không có sựcho phép, thực hiện hành vi vi phạm luật bản quyền, xâm phạm các quyền của người khác, thì người sủ dụng phải tự chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề bằng chi phí của mìnhvà Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Công tyChúng tôi có thẩm quyền xem nội dung của hồ sơ xin việc do người tìm kiếm việc làm đăng tải. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không có nghĩa vụphải làm như vậy. Ngoài ra, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh nào gây ra.

Người tìm kiếm việc làm sẽ nhận thức đượcrằng công ty chúng tôikhông có nghĩa vụ phải lưu trữ các thông tin như sơ yếu lý lịch mà họ đã đăng tải bằng cách sử dụng hệ thống này và sẽ sao lưu các thông tin cần thiết khi thích hợp.

Công ty chúng tôi có quyền tự do xem và xóa các tập tin  do người sử dụng đã  tải lên trong trường hợp chúng tôi cho rằng nócần thiết cho hoạt động của hệ thống này, chẳng hạn như khi người sử dụng  không sử dụng hệ thống này đúng cách. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ không phảichịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh nào gây rangười sử dụng  phải tuân thủ các quy định củaquốc gia khu vực khi sử dụng hệ thống này hoặc bất kỳ thông tin nào họ có được từ hệ thống này và công ty chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm quy định nào của người sử dụng.

Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các vân đề nhưtranh chấpphát sinh do việc truyền thông và các hoạt động của người sử dụng, trao đổi và giao dịch giữa các thành việntìm kiếm việc làm hoặc thành viên tuyển dụng.Ngày cả Trong trường hợpcó tranh chấp giữa thành viên tìm kiếm việc làm và thành viên tuyển dụng, công ty chúng tôi cũng sẽ giải quyết giữa các hội viên đó

Người sử dụng phải đồng ý trước rằng Công ty chúng tôi có thể tùy ý bổ sung hoặc thay đổi các chức năng của hệ thống này theo ý muốn, và việc cung cấp hệ thống này có thể bị gián đoạn hoặc chấm dứt do những trường hợp không thể tránh khỏi.

Nếu chúng tôi xác định rằng có lý do hợp lý để tin rằng một hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác, v.v.,chúng tôi có thể hủy bỏ đăng ký bắt buộc của người dùng đã thực hiện hành động đó, xóa tất cả hoặc một phần thông tinnhư sơ yếu lý lịch, thay đổi phạm vi công khai nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nàogây ra bởi hành động đó.

Ngay cả khi công ty chúng tôi thực hiện các dịch vụ đại điện đểnhập thông tin như sơ yếu lý lịch theo yêu cầu của người sử dụng e-mail hoặc bằng lời nói trách nhiệm của công ty chúng tôi  sẽ bị giới hạn trong trường hợp công ty chúng tôi cố tình hoặc do sơ suất nghiêm trọng mànội dung yêu cầu bằng e-mail hoặc bằng lời nóikhác với nội dung nhập vào.

Quảng cáo trên hệ thống này (bao gồm cả quảng cáo giải thưởng) và các giao dịch với các nhà quảng cáo (bao gồm cả việc tham gia vào các chương trình quảng cáo như giải  thưởng) sẽ được thực hiện bởingười sủ dụng và nhà quảng cáongười sử dụng và nhà quảng cáo sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thanh toán sản phẩm, quyết định các điều khoản của hợp đồng, đảm bảo và trách nhiệm tài sản. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch được thực hiện bởi các quảng cáo được đăng trong hệ thống này và các thiệt hại gây ra bởicác quảng cáo được đăng trên hệ thống này

Điều 16 Cách xử các hành vivi phạm

Nếu người sử dụng bị phát hiện đã vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác, hoặc nếu Công ty thấy cần thiết, Công ty có thể thực hiện các biện pháp sau đây đối với người sửu dụng . Tuy nhiên, công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp đó. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào gây ra cho người sử dụng do cách xử lýnày.

(1) Ngừng các hành vi vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác, v.v. và yêu cầu không lặp lại các hành vi tương tự.

(2) Yêu cầu tự nguyện xóa hoặc chỉnh sửa thông tin như thông tin cá nhân.

(3) Xóa tất cả hoặc một phần thông tin thông tin cá nhân, thay đổi phạm vi công khai  hoặc không thể truy cập được (riêng tư).

(4) Khuyến khích các thành viên tuyển dụng làm mất hiệu lực các đơn đăng ký và các câu hỏi liên quan đến yêu cầu tuyển dụng của người dùng, hoặc trưng cầu (tuyển dụng) về các yêu cầu tuyển dụng cho người dùng.

(5) Tiết lộ sự thật về sưvi phạm trong và ngoài hệ thống này, bao gồm thông báocho cảnh sát và các tổ chức công cộng khác trong trường hợpcó khả năng xảy tương ứng với cácvụ án hình sự, vụ án hành chính hoặc các trường hợp khác.

(6) Tạm ngừng sử dụng một phần hoặc toàn bộ hệ thống này

(7) hủy bỏ cưỡng chế việc đăng ký thành viên tiếp cận

(8) Không chấp nhận đăng ký sủ dụng của các thành viên tiếp cận

Người dùngkhông được khiếu nại vềhành vivi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác mà công ty chúng tôi đã thực hiện dựa trên điều khoản này.

Nếu công ty chúng tôi bị thiệt hại do người sử dụng  chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với người sửu dụngđó, bất kể chúng tôi có thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 2 hay không.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những hậu quả phát sinh do  hành vi vi phạm thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác.

Điều 17 Các thay đổi trong chức năng hệ thống, v.v.

Công ty chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần các chức năng của hệ thống này vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Điều 18 Các thay đổi đối với các Điều khoản này

Công tychúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào theo phán đoán của chúng tôi, mà không cần được sự chấp thuận trước của người dùng.NhữngĐiều khoản sau khi sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty chúng tôi hiển thị chúng trên Hệ thống, ngoại trừ trường hợp công ty chúng tôi có quy định riêng.

Bằng cách sử dụng hệ thống này sau khi thay đổi thỏa thuận này, người dùng được coi là đã chấp nhận tất cả các nội dung của các điều khoản sử dụng sau khi đã thay đổi.

Trong trường hợp nhữngthỏa thuận nàyđược ban hành hoặc thay đổi mới, điều này cũng được áp dụng đối với thông tin thông tin cá nhân củangười dùng đăng tải trước khi ban hành hoặc thay đổi đó.

Điều 19 Đình chỉ sử dụng để cho công việc bảo trì, v.v.

Công ty chúng tôi có thể tạm dừnghoạt động tạm thời của hệ thống này mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý của người dùng trong các trường hợp sau và người dùng sẽ đồng ý trước với điều này.

(1) Khi bảo trì máy chủ liên quan đến hệ thống này, thay đổi các thông số kỹ thuật của hệ thống nàyhoặc sửa chữa các lỗi trong hệ thống.

(2) Khi thiên tai hoặc các trường hợp khẩn cấp khác xảy ra hoặc có khả năng xảy ra, hoặc khi việc vận hành hệ thống này trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được do sửa đổi hoặc ban hành luật và quy định.

(3) Ngoài ra, Khi Công ty xác định rằng việc tạm ngừng hoạt động là cần thiết đối với hoạt động của hệ thống này vì những lý do không thể tránh khỏi.

Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với người dùng hoặc bên thứ ba do việc tạm dừng hoạt động của hệ thống này được nêu trong đoạn trên.

Điều 20 Xóa thông tinsau khi hủy đăng ký thành viên

Người sử dụng xác nhận rằng nếu họ không còn là thành viên tiếp cận do hủy đăng ký hoặc các lý do khác, tất cả thông tin cá nhân trên hệ thống này sẽ bị xóa và không thể xác nhận nội dung. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải xóa những thông tin này .

Điều 21 Loại bỏ các lực lượng chống đối xã hội, v.v.

Người dùng sẽ  bày tỏ và đảm bảo các vấn đề được liệt kê trong các mục sau đây, cả hiện tại  và trong tương lai.

(1) Người sử dụng không phải là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, những người chưa qua 5 năm kể từ khi họ không còn là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức những người có liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức, băng đản tốn tiền và các lực lượng chống đối xã hội khác (sau đây được gọi chung là “lực lượng chống đối xã hội”)

(2) Người sử dụng không có mối quan hệ như cung cấp vốn ,

Công ty chúng tôi có thể hủy đăng ký mà không cần thông báo trong trường hợp  rõ ràng rằng người dùng tương ứng với  bất kỳ mục nào trong đoạn trên. Tuy nhiên, Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh bởingười dùng do việc hủy bỏ theo điều khoản này, và trong trường hợp công ty chúng tôi bị thiệt hại người dùng sẽ phải bồi thường thiệt hại.

Điều 22 Xử lý thông tin cá nhân

Chính sách xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ được quy định trong “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân”.

Điều 23 Sử dụng dữ liệu thuộc tính, v.v.

Công ty chúng tôi có thể có đượcthông tin thuộc tính mà một cá nhân không thể xác định được trong thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký thành viên (giới hạn trong cácthông tin mà cá nhân không thể xác định được bằng cáchkết hợp) và lịch sử hành động của người dùng trong trang web (chẳng hạn như URL đã truy cập, nội dung, trình tự tham chiếu). Tuy nhiên, lịch sử hành động  không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Công ty chúng tôi sẽ có thể sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với những thông tin mà không thể xác định được cá nhân, chẳng hạn như thông tin thuộc tính và lịch sử hành động được thu thập theo điều khoản trong đoạn trước.

Điều 24 Liên hệ

Nếu người dùng sẽ liên lạc với công ty chúng tôi thông qua hình thức mà công ty chúng tôi cung cấp nếu họ phát hiện ra bất kỳ sự vi phạm nào của những thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng khác hoặc nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hệ thống này. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi đóvà có thể hạn chế trả lờitheo phán đoáncủa chúng tôi.

Điều 25 Luật áp dụng và tòa án có thẩm quyền

Luật áp dụng liên quan đến thỏa thuận nàylà luật Nhật Bản và đối với tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến thỏa thuận này,  Tòa án địa phương Tokyo hoặc Tòa án sơ thẩmsẽ trở thành  tòa án có  thẩm quyền độc quyền của tòa án đầu tiên.

Điều 26 Quy định bổ sung

Thỏa thuận  này sẽ được thực thi từngày 15 tháng 1 năm 2021.