Chính sách bảo hộ thông tin cá nhân

Công ty nghiệp đoàn cijidas (bên dưới được gọi là “công ty chúng tôi”). Xử lý thông tin của khách hàng như sau.

Thông tin cá nhân

Địa chỉ/ tên/ số điện thoại/ địa chỉ email, ID đăng nhập, mật khẩu, tên người dùng, thông tin có thể xác định được một cá nhân cụ thể (thông tin có thể dàng đối chiếu với thông tin khác, do đó xác định một cá nhân cụ thể) được xem xét thông tin cá nhân.

Trong menu dịch vụ vận hành và cung cấp của công ty chúng tôi, liên quan đến thông tin nội dung khách hàng đã sử dụng dịch vụ, ngày giờ sử dụng, số lần sử dụng của nội dung sử dụng hoặc lịch sử sử dụng.

Khi sử dụng dịch vụ này, thông tin về môi trường và trạng thái sử dụng tự động được gửi từ thiết bị đầu cuối của khách hàng (mã định danh thiết bị đầu cuối, địa chỉ IP, loại hệ điều hành, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, trang đích, số lần xem trang, số lần nhấp, thứ tự duyệt, thời gian duyệt).

Khi liện hệ từ khách hàng, thông tin thu được thông qua quy trình xác minh danh tính (danh tính, thông tin liên hệ).

Mục đích sử dụng

Công ty chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

Để cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi.

Để xây dựng môi trường có thể sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi một cách yên tâm và an toàn.

Để quản lý và vận hành dịch vụ của công ty chúng tôi.

Để tiếp ứng thông tin và thắc mắc liên quan đến dịch vụ của công ty chúng tôi.

Để thu thập khảo sát dữ liệu, cải thiện, phát triển nghiên cứu của công ty chúng tôi và các dịch vụ khác của công ty chúng tôi.

Để gửi và gửi kèm theo thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà công ty chúng tôi đề xuất.

Để thực hiện liên lạc cần thiết giữa công ty chúng tôi và khác hàng.

Để phản hồi các hành vi vi phạm quy tắc, chính sách (sau đây được gọi là “quy tắc”) liên quan đến dịch vụ của công ty chúng tôi.

Để thông báo về những thay đổi trong điều khoản và điều kiện liên quan đến lịch vụ của công ty chúng tôi.

Đối với các mục đích khác đã được thỏa thuận giữa công ty chúng tôi và khách hàng

Ngoài các mục trước, cho các mục đích được cho phép bởi luật bảo mật thông tin cá nhân

Điều khoản của bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba khi được sự đồng ý của khách hàng và được pháp luật cho phép.

Công ty chúng tôi, có thể cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch mà trong đó không thể xác định được cá nhân và thông tin thống kê được tạo ra dựa trên thông tin đó cho các đối tác kinh doanh và các công ty thành viên của chúng tôi.

Xác nhận/ sữa chữa/ tiết lộ

Công ty chúng tôi sẽ phản hồi phù hợp khi khách hàng có yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, sửa chữa/ bổ sung/ xóa nội dung hay tạm ngừng sử dụng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu luật pháp cấm tiết lộ. Ngoài ra, một khoản phí tiết lộ có thể được tính.

Các câu hỏi liên quan đến việc xử lý thông tin

Nếu có câu hỏi/ khiếu nại/ trao đổi liên quan về xử lý thông tin trong dịch vụ này vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây “cijidas.jp” .

20181111日制定】

Cijidas LLC (hereinafter referred to as “our company”) handles customer’s information as follows.

Personal Information

・Address, name, telephone number, e-mail address, login ID, password, user name, and information that can be used to identify a specific individual (information that can be easily collated with other information, thereby identifying a specific individual) are considered personal information.
・Information on the content and history of use regarding service manu, operated and provided by our company, such as content of service used, date of use, and number of times of use.
・Information on environment and status in which this service is used sent automatically from the customer’s device (terminal identifier, IP address, type of OS, browser type, browser language, landing page, page view count, click count, browsing order, browsing time, etc.).
・Information acquired through personal identification procedures upon customer inquiries (identity, contact information, etc.).

Purpose of Use

Our company will use customer information for the following purposes.
To provide our services.
For improving service environment for safe use.
For the operation and management of our service.
To respond to inquiries etc. concerning our service.
For data collection, research and development, and improvement of our company and the services provided.
To send promotion of goods and services recommended by our company.
To make necessary communication between our company and our customers.
To respond to acts in violation of our company’s terms and policies relating to our service (hereinafter referred to as “terms and policies, etc.”).
To notify modifications to the terms and policies, etc. of our service.
For other purposes agreed between our company and our customers.
In addition to the preceding items, for purposes permitted by the Act on the Protection of Personal Information.

Third Party Provision

Our company will not provide our customer’s personal information to third parties unless we agree with the customer, or unless permitted by law as otherwise.
We may provide resume information in which individuals cannot be identified and statistical information created based on that information to our business partners and member companies.

Confirmation / Correction / Disclosure

Our company will respond appropriately when we are requested to disclose personal information, correct, add, delete the content, or suspend usage from customers. However, this does not include circumstances when rejection of disclosure is permitted by law. We may request for disclosure fee.

Inquiries about Information Handling

If you have any questions, complaints or consultation concerning information handling in this service, please contact us at the following e-mail address.
contact@cijidas.jp